Писмо изх.№182/21.05.1963г. с молба фотограф да заснеме откриването на изложба за защита на природата, уредена от ГУГ в залите на Зоологическия музай на БАН.