Писмо изх.№151/10.07.1948г. относно изложбата на БНСЗП до Националния съвет на ОФ