Писмо изх.№148/08.07.1948г. относно изложбата на БНСЗП до колективните членове на съюза