Чернова на писма с изх. №№ 25 и 26/04.07.1937 г. до председателите на  Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество с искането да бъдат изпратени данните на трети представител на дружествата.