Писмо вх.№4/10.02.1948г. от природозащитно дружество "Еделвайс", подписано от секретаря му П. Бочев. Уведонява се БНСЗП, че дружеството е утвърдено със заповед №293/22.07.1947г. на Министерството на вътрешните работи и се иска утвърждаване на устава му от БНСЗП.