Писмо вх.№89/16.09.1948г. от МЗГ Сектор гори лов и рибарство относно постановление №ЮЗ-01-11047/27.08.1948г., с което се обявяват за защитени видове 2 вида горски дървета, 10 вида храсти и 9 вида горски цветя. Писмото е подписано от В.Александров (началник отдел). Има резолюция да се направи отделна книга за защитените видове в БНСЗП.
Приложен е бр.29/20.09.1948г. на сборника Наредби - официално издание на МЗГ, в който на стр.10 е публикувано постановлението.