С писмо изх.№1872/16.04.1935г. Борис Хр.Николов уведомява Варненския околийски управител за взетото от Аксаковското селско общинско управление решение за обяваване Побитите камъни за Народен парк и моли Околийския управител да ходатайства пред Министъра на МЗДИ да утвърди това реешение.