Писмо от Иван Камбуров -старши експерт към ДПП "Странджа" до Нона Караджова - Министър на околната среда и горите относно проекторешение за изграждане на "Енергиен парк и рекреационен център" в землището на гр. Малко Търново, заведено под вх.№94-00-779/27.12.2010г.