Писмо вх.№235/06.07.1936г., изпратено от Дружеството на българските лесовъди на 01.06.1936г. В писмото се разсейват съмненията, че Дружеството е разтурено. Потвърждава се желанието за членство в СЗРП и се отправя молба за възстановяване на делегата Сл. Лазаров като подпредседател на съяза.