Писмо изх.№10-00-002/16.03.2009г. от ДАМТН до АПБ относно лифт "Паничище"