Писмо вх.№76/08.12.1947г. от Д. Медаров - технически секретар на БНСЗП с искане за канцеларски инвентар 1947 г.