Писмо с изх. № 43/15.08.1935 г. на СЗРП по повод запитване за членство от балнеоложкото дружество