Писмо изх.№337/22.12.1964г. на КЗП за изпращане на книги на ТД 'Иван Вазов"