Писмо изх.№204/11.06.1963г. на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти "Картпроект" - КЗП не предвиждат такива за 1964г.