Писмо изх.№283/23.10.1964г.на КЗП относно средствата за набавяне на пособия и материали по защита на природата