Писмо изх.0181/29.05.1964г. на КЗП до Техническия отдел на БАН със заявка към дърводелската работилница