Писмо вх.№332/07.12.1964г. на БАН относно отчитане изпълнението на научно-изследователския план за 1964 г.