Писмо изх.№103/19.03.1963г. до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.