Писмо до СЗРП вх.№4/10.08.1941г. от Първо българско пещерно дружество, в което информира за упълномощените си представители в СЗРП.