Писмо изх.№337/06.11.1963г. до Комисията за защита на природните паметници - Румъния, в което акад. Г. Паспалев изказва благодарност за топлото посрещане на предстаВители на КЗП през м. октомври. Придружава брошурата "Защита на природата в България".