Писма изх.№№6,7,8,9,10/18.02.1949г. до колективните членове на БНСЗП за плащане на членския внос.