Пълномощно с изх. № VI-148/02.12.1968 г. на името на Владимир Антонов Помаков за покупки и разходи за сметка на КЗП при БАН.