Пълномощно на Д. Медаров и Д. Веселинов да събират членски внос, издадено на 06.02.1947 г.