Писмо с изх. № 14/22.06.1933 г. на СЗРП до Американския министър Хенри Шумейкър съобщава за приемане на дарението му от 5000 лв за награди за училищен природозащитен конкурс и за отлагане на конкурса за учебната 1933/1934 г., когато министърът ще бъде уведомен за начина на провеждане на конкурса.