Отогвор с изх. № 48-00-913/20.10.2015г от зам-министъра на МОСВ Бойко Малинов до Председателя на УС на АПБ Тома Белев с информация за отказ на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" да подновяви разрешително на фирма "Еко Бел"  ЕООД за водоползване за ВЕЦ в река Каменщица. Съдържа становище на МОСВ за нужда от прекратяване на част от мерките за насърчаване на ВЕИ.