Отговор на МОСВ iс изх. № 26-00-752/31.03.2004, подписано от зам.-министър Маноела Георгиева, към становищe на 16 НПО относно обхвата на доклада по ОВОС за инвестиционни предложения з 4 МВЕЦ на р. Струма в района на Кресненския пролом. Заключението на МОСВ е, че поради факта, че България към момента не участва в европейскана екологична мрежа НАТУРА 2000, не са нормативно обосновани исканията на НПО за това:

  1. Заданието по ОВОС да отговаря на изискванията на ръководството за оценка на документи, свързанис НАТУРА 2000
  2. Кресненският пролом да се разглежда равностойно на защитена зона
  3. МОСВ да възложи собствена експертиза по правилата на документ, свързан с НАТУРА 2000.