Отчет за извършеното от Комисията за защита на природата при БАН през 1966 г. Във връзка с реорганизацията на КЗП се изменя чл. 4 от Правилника за устройството и дейността на КЗП. Председателят на БАН със заповед № 723/29.06.1966 г. определя ръководството на Комисията в състав: академик Игнат Емануилов - председател, чл. кор. Георги Паспалев - зам. председател и членове - акад. Д. Йорданов, чл. кор. Ал. Вълканов, акад. Еким Бончев, чл. кор. Живко Гълабов, чл. кор. Димитър Димитров, инж. М. Тошков, инж. Николай Христосков, и П. Родопски.
Дейност:
1. Участие във Второто съвещание на Националния съвет по защита на природата, състояло се на 20.05.1966 г.
2. изнесени беседи на природонаучна тематика, публикувани статии.
3. Участие в подготовката и откриването на английската изложба "Защита на природата в Англия".
4. Участие в изготвяне на законопроект за защита на природата.
5. Организиране издаването на сборник статии с природозащитна тематика.
6. Организиране на научна експедиция за установяване състоянието на резерватите "Али ботуш", "Беласица", "Тисова Бърчина", мелнишките пирамиди.
7. Заседание, на което е обсъдено критичното състояние на резервата "Дикилиташ" и препоръчителните мерки, които да бъдат предприети.
9. Международни контакти.