Доклад за извършен одит на концесионния договор „Ски зона с център Банско – част от територията на Национален парк – „Пирин”, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.
Одитът е извършен в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и е в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата (СП) за 2011 г. Окончателният одитен доклад е издаден с Разпореждане № 076/18.03.2013 г. на председателя на Сметната палата.

Целта на одита е да се предостави надеждна, достоверна и обективна информация и оценка, при спазването на принципите на публичност и прозрачност, за цялостното изпълнение на договора за концесия (ДК) „Ски-зона с център гр. Банско – част от територията на Национален парк „Пирин” (НПП) и да се оцени адекватността и ефективността на действията на органа, упълномощен да представлява концедента, като се изведат препоръки към ръководството за оптимизиране на процеса при спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.
Концедент на обектите – държавна собственост, каквито са и защитените територии, е Министерският съвет (МС),, който с решение определя органа, който го представлява, сключва концесионния договор и организира контрола по неговото изпълнение..
При одита бяха проверени, анализирани и оценени вида и обхвата на осъществения контрол от МОСВ и неговото съответствие с нормативните изисквания, както и степента на изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор.
Основните констатации и изводи се изразяват в следното:
a) В периода до 2009 г. в МОСВ не са създадени условия за адекватен и ефективен контрол по изпълнението на концесионния договор.
б) Клаузите от договора за концесия по отношение на ползването на предоставената концесионна територия, определянето и внасянето на концесионното възнаграждение (КВ), откриването и поддържането на банковата гаранция за гарантиране на инвестициите и опазването на околната среда са непрецизирани, непълни и не достатъчно ясни. Договорът не съдържа клаузи за санкции и неустойки при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри, с изключение на неустойките за забавено плащане на КВ.
в) Концесионерът „Юлен” АД е изпълнил основното си задължение за реализиране на предвидените в ДК инвестиции.
г) За периода 2002 г. – 2012 г. община Банско се развива и утвърждава като национален и международен център за ски-спорт и туризъм.
През първите десет години от срока на концесията дейностите на структурите в МОСВ, ангажирани с контрола по изпълнението на концесията и навременното отстраняване на възникнали проблеми, се оценяват като неефективни.
От МОСВ е необходимо е да се предприемат допълнителни действия, освен предприетите през периода 2010-2011 г., за идентифициране и управление на рисковете, съпътстващи изпълнението на ДК, с цел осъществяване на ефективен контрол на задълженията на концесионера и тяхното изпълнение в съответствие с клаузите на договора и действащата нормативна уредба.
За постигане ефективност на контрола по изпълнението на ДК и осигуряването на отчетност и прозрачност на осъществяваните контролни действия, в настоящия одитен доклад са дадени препоръки към министъра на околната среда и водите.

В резултат на извършения одит на министъра на околната среда и водите се дават следните препоръки:
1. Да предприеме действия за създаването на регистър на активите, който да съдържа информация за предадените на концесионера активи, новоизградените и новопридобити след сключване на концесионния договор, за тяхната стойност, годината на придобиване, експлоатационния ресурс, както и за издадените актове за собственост.
2. Да предприеме действия за отстраняване на несъответствията между действащата нормативна уредба и фактическата обстановка, свързана с функциониращите в зоната на концесия ски -съоръжения, собственост на трети лица.
3. Да се предприемат действия за окончателно изясняване с концесионера на въпроса за размера на използваемата площ и за преодоляване на противоречията в договора за концесия на описанието на концесионната площ и границите на концесионната територия.
4. Да предприеме действия за получаване на ясно разбиране на параметрите на компонентите, участващи при формирането на концесионното възнаграждение за целите на коректното му и точно определяне.
5. Да определя годишни и оперативни цели, свързани с организацията на дейността по контрола на концесионния договор, осъществяван от КК, длъжностните лица и административните структури на МОСВ, чието изпълнение да гарантира ефективно ръководство на дейността и контрола и ще генерира надеждна и достоверна информация, необходима за вземане на своевременни управленски решения.
На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до четири месеца от получаване на настоящия доклад, министърът на околната среда и водите следва да предприеме мерки за изпълнение на