Част пета "Заключение и препоръки" констатира:

"Анализът на изпълнението на дейностите, осъществявани от дирекциите на националните паркове, в качеството им на компетентен орган в защитените територии през периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. показва, че управлението на националните паркове не е  ефективно."