Обосновка на нуждата от извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, изпратена от Зелени закони на 30 март 2015г в отговор на отказа за извършване на ЕО от МОСВ от 16.03.2015г и в продължение на искане за извършване на ЕО ог Зелени закони с дата 03.02.2015г.