Обосновка на искане за увеличаване бюджета на КЗП за 1968 г.