Писмо от  Сл. Лазаров –Главния инспектор в МЗДИ, отделение за горите и лова, вече Главен инспектор по укрепяване пороищата и залесяването към Министерство на народното стопанство (МНС) в качеството му на председател на комисията при МНС -до членовете на комисията по определяне границите на Националния парк "Витоша" - Главния инспектор Гр. Грозев, Началника на Софийско бюро по укрепяване на пороищата Ат. Д. Иванов, Софийския лесничей Ст. Гунев и секционния лесничея управител на националния парк Витоша Ат. Коев. Писмото представлява напомняне за определената им задача и молба да представят работата си преди годишното събрание на СЗРП.