Писмо с изх. № 25/10.06.1937 г. до МЗДИ, отделение за горите, лова и риболова, подписано от председателя проф. Ст. Петков и секретаря на съюза. Сградата до горския дом на управлението на народен парк Витоша в момента се достроява и молят в нея да бъдат предвидени 3 стаи за нуждите на Съюза - за българското ботаническо и българското природо изпитателно дружество, за за пещерното и за геологическото дружества, и за ловната организация и българския рибарски съюз.