Писмо изх.№1835/01.04.1935г. от Аксаковското селско общинско управление до Държавни институции.
Като подчертава уникалността на местността Дикили-Таш, кметът Борис Хр. Николов призовава за съдействие за опазването и. Моли министъра на Народната просвета да назначи специална комисия по въпроса.