Заверено копие на молба, подписана от зам. председателя на КЗП чл. кор. проф. Г. Паспалев до председателя на БАН. В молбата е аргументирана необходимостта от назначаванета на научен секретар към КЗП.