Уважаеми г-н Куманов,

Бих искал да подкрепя жалбата до Комисията на Европейските общности относно неспазване на общностното право ПРИЛОЖЕНИЕ 4, подадена от Асоциация Балканка, България на 30.06.2015 г., последвана от Приложение № 1,  No 2 и No 3, подадени на 06.01.2016 г., 20.06.2016 г. и на 03.10.2016 г.  От името на членовете на APB силно изразявам недоволството си от инвестиционен план за добив на руда от открити ями, изграждане на две хвостохранилища и флотационна инсталация в две зони от Натура 2000 (SAC Ruy BG0000313 и SPI Ruy BG0002112 Natura 2000) в община Трън.  Инвестиционният план е в нарушение на Директивите за Натура 2000 и ще доведе до значително отрицателно въздействие върху обектите SAC Ruy BG0000313 и SPI Ruy BG0002112 Natura 2000.  Моля ви да предприемете бързи действия и да спрете този инвестиционен план.  Очаквам отговора Ви с нетърпение.