Карта на зонирането на територията на парк "Витоша" според План за управление на парка, приет с Решение №305/22.04.2005 г. на Министерски съвет
Зонирането на територията на парка обхваща:
• Територии със строга защита (резерватите, вододайните зони, местообитания на застрашени редки растителни и животински видове, каменни реки и скални образувания);
• Територии с ограничено управление на природната среда (пасища, гори, територии за ски спорт и туризъм, територии за дивечовъдна дейност);
• Територии с активно управление на околната среда (тук се отнасят териториите със съществуващо застрояване, с техногенна намеса и тези за екологично земеделие).