Писмо с изх. № 8360/10.07.1935 г. от Българско аптекарско кооперативно дружество, с което по предложение на своя член проф. Н. Стоянов кандидатства за членство в СЗРП. Вписана е ръкописна бележка от председателя на СЗРП проф. Стефан Петков за получаването му на 11.07.1935 г, след провеждането на годишното събрание на СЗРП и решение да се представи за разглеждане на управителния съвет.