Изложение с вх. № 3/02.12.1930 г. от Хр. Пашков от Пловдив адресирано до Министъра на народната просвета с копия до Дружеството за закрила на родната природа, до Българското туристическо дружество и до директора на Народния музей в София във връзка с общинското ползване на камък от пловдивските тепета и нуждата от опазването им. Описват се практиките на общината да ползва материал от тепетата, като се споменават Саат тепе (Данов хълм) и Джендем тепе (Младежки хълм). Целта е да се предизвика анкета, да се направят нужните проучвания и да се вземат мерки за опазването на пловдивските тепета.