"Нашето неъгласие и остро възражение относно изграждането на МBЕЦ на р. Камешница е. че за неговата реализация ще бъде прокопана планината, за да бъде положен водопровод. Изграждането на МBЕЦ освен, че ще наруши екологичното равновесие на река Камешница, ще намали водата на водопадите и ще доведе до тяхното пресъхване. Изграждането на МBЕЦ на р. Камешница ще предизвика съществено увреждане на защитените територии в Природен парк Беласица и защитена зона BG 0000167 Беласица", част от европейската екологична мрежа Натура 2000. "