Писмо изх.№206/11.06.1963г. на КЗП с искане за превод на документи и писма до Центъра на научна информация и документация на БАН и Отказ с писмо вх.№211/17.06.1963г.