Писмо от Пловдивско градско общинско управление, отделение административно  с изх. № 3188/01.04.1933 г. до пловдивския окръжен инженер, с копия до Министерство на О.С.П. и благоустройството, СЗРП, Дружество за украса на гр. Пловдив. В изложението се съобщава, че цялото Джендем тепе с принадлежащите му околности са вече залесени и се иска да бъде отменен или видоизменен указа за 90 декара за кариери от Джендем тепе, които земи са отделени без знанието и съгласието на общинското управление. В замяна предлагат да дадат други кариери за нужния по договори каменен материал. Писмото е подписано от кмета и секретаря на общинското управление.