Искане за ускоряване на процедурите по обезщетяване на собственици на земи в и около резерват "Тисата" във връзка с негативни нагласи на жителите на с. Горна Брезница към обявяване на защитена местност "Кресненски пролом". Писмото е с дата 27.05.2002 г от СДП Балкани (подписано от Андрей Ковачев) и Еко-клуб 2000 (подписано от Димитър Василев) и адресирано до МОСВ (вх. № 26-00-75/27.05.2002), Министерство на земеделието и горите (вх. № 62-324/28.05.2002№, РИОСВ Благоевград, Поземлена комисия Кресна.