Чернова на писмо с изх. № 23/25.04.1936 г. до Министерство но вътрешните работи и народното здраве. След като голяма част от Витоша вече е обявена за народен парк, за да бъде опазена от многобройни нарушения е нужно да бъде въведена т. нар. карнетна система на полицаите и на горските стражари да бъдат дадени повече правомощия.