Писмо изх.№212/30.06.1964г. с искане от КЗП за снабдяване с пишеща машина латински и руски шрифт