Искане с изх. № 27164/18.12.1937г от Началника на отделението за горите към МЗДИ инж. Д.Й.Загоров до Главния инспектор Н.Аджаров и до председателя на СЗРП за събиране на данни от лесничеите и изготвяне на актуален списък на обявените и предстоящи за обявяване защитени природни паметници и предоставянето на съставения списък към МЗДИ съгласно чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за защита на родната природа. Ръкописна бележка от секретаря на СЗРП отбелязва, че писмото е получено но 22.12.1937 г и че е направено достояние за изпълнение на 17.02.1038 г.