Искане и обосновка за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, изпратено от Вера Стаевска от инициативата Зелени закони на 14 юли 2015г в отговор на предходна кореспонденция с МОСВ - Отлагане от МОСВ на преценката за нужда от екологична оценка в писмо от зам.министъра Бойко Малинов от 28 май 2015г до Зелени закони в отговор на обосновка на нуждата от извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, изпратена от Зелени закони на 30 март 2015г в отговор на отказа за извършване на ЕО от МОСВ от 16.03.2015г и в продължение на искане за извършване на ЕО ог Зелени закони с дата 03.02.2015г.