Писмо изх.№122/04.04.1963г. с информация за щатния служител на КЗП по въпросника на Личен състав на БАН - писмо вх,№112/28.03.1963г.