Информация за състоянието на защитените природни обекти и мероприятията за подобряване защитата на природата. Документът е изготвен от Кирил Попов - началник отдел "Ловно стопанство и природозащитно дело" Съдържа предложение да се обявят за народни паркове 220000дка в Рила и 75000дка в Пирин.