Чернова на доклад - информация за мероприятията на КЗП. Документът не е датиран. Вероятно сведението е изготвено в края на 1962 г или началото на 1963 г. Упоменато е, че е изработен списък на защитени животни и е предложен за одобрение, предложени са за отпечатване 5 поредици марки "Пазете природата", предприети са различни дейности за популяризиране на идеята за защита на родната природа и др.